You are currently viewing חל"ת בתקופת הריון – שינויים ועדכונים שבוצעו בנושא זה בתחום העסקת נשים

חל"ת בתקופת הריון – שינויים ועדכונים שבוצעו בנושא זה בתחום העסקת נשים

הוצאה לחל"ת של נשים בתקופה מוגנת (הריון, חופשת לידה, טיפולי פוריות וכו')

בתחילת הסגר (15 למרץ 2020) ובהתאם לנוסח הקודם של תקנות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020, לא היה צורך בקבל היתר בהוצאה לחל"ת של עובדות בהריון ובמהלך תקופת 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה וכן של עובדות ועובדים בטיפולי פוריות, עקב משבר הקורונה, כפוף למספר תנאים. לאחר מכן הוחזר הצורך בקבלת ההיתר.

כעת לא ניתן עוד להוציא לחל"ת עובדת בהריון ללא קבלת היתר כדין מהממונה על העסקת נשים ובהתאם לטפסים שלהלן בלבד:

להיתר חדש לחל"ת עקב נגיף הקורונה, יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון בלבד https://www.gov.il/he/service/covid19-permit-leave-of-absence-for-women-labor-corona.

 בקשות להארכת היתר חל"ת יש להגיש באמצעות הטופס "טופס הגשת בקשה להארכת היתר לחופשה ללא תשלום" שפורסם באתר: https://www.gov.il/he/departments/general/no-fee-vacation-corona-form.

 כך גם, בקשות לפיטורין ולצמצום שכר או משרה יש להגיש על פי ההנחיות והטפסים שמפורסמים, בדף תחום עבודת נשים: 

בכל שאלה או עניין נוסף בתחום זה יש לפנות לעו"ד קרין צלקובניק-סובלמן ממשרדנו – karinsobelman@novlaw.com